dajsygnal.pl

Regulamin usługi Dajsygnal

I. Postanowienia ogólne.

Usługa Dajsygnal udostępniona jest przez Grupa Wirtualna Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373814, posiadająca NIP: 527-264-55-93 oraz REGON: 142742958, o kapitale zakładowym wynoszącym 311.005.000,00 (trzysta jedenaście milionów pięć tysięcy) złotych. Aktualne dane spółki, w tym dane kontaktowe (numery telefonów, numery faksu, adresy e-mail) umieszczone są na stronie http://firma.o2.pl/.

Usługodawca zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu Grupa Wirtualna Polska.

Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.

Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

 • Użytkownik – osoba korzystająca z Usługi Dajsygnal. Użytkownikiem usługi może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również Użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
 • Usługa Dajsygnal (lub Usługa) – usługa udostępniona przez Grupa Wirtualna Polska na stronie http://www.dajsygnal.pl/ polegająca na umożliwieniu Użytkownikom przesyłania n na podany przez Grupa Wirtualna Polska adres poczty elektronicznej lub numer telefonu informacji, zdjęć, video lub innych plików oraz publikacji wybranych materiałów w serwisach wydawanych przez Grupa Wirtualna Polska lub w serwisach wydawanych przez podmioty powiązane z Grupa Wirtualna Polska.
 • Materiał – przesłany przez Użytkownika na podany na stronie http://www.dajsygnal.pl/ adres poczty elektronicznej lub numer telefonu informacja/video/zdjęcie lub inny plik.

II. Zasady korzystania z Usługi Dajsygnal

 • Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Usługi Dajsygnal umożliwiającej Użytkownikom nieodpłatne przesyłanie na podany na stronie internetowej http://www.dajsygnal.pl adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wiadomości (w tym SMS/MMS) zawierających Materiały oraz zasady publikacji wybranych Materiałów w serwisach wydawanych przez Grupa Wirtualna Polska lub w serwisach wydawanych przez podmioty powiązane z Grupa Wirtualna Polska, jak również prawa i obowiązki użytkowników a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Grupa Wirtualna Polska. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
 • Dla prawidłowego korzystania z usługi Dajsygnal niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu lub wysyłanie wiadomości SMS lub MMS oraz odpowiedniego oprogramowania niezbędnego dla przeglądania zasobów Internetu. Warunkiem koniecznym do przesyłania Materiałów na podany adres poczty elektronicznej jest posiadanie konta poczty elektronicznej.
 • Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 • Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo do publikacji w wydawanych serwisach, jak również w serwisach wydawanych przez podmioty powiązane z Grupa Wirtualna Polska tylko niektórych z przesłanych przez Użytkowników Materiałów. Decyzja co do publikacji danego Materiału należy wyłącznie do Grupa Wirtualna Polska i jest ostateczna.
 • Do Użytkowników, których Materiały zostały wybrane do publikacji zostanie przesłana zwrotna wiadomość zawierającą oświadczenie dotyczące praw do Materiału i upoważnienia Grupa Wirtualna Polska do jego wykorzystania zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Akceptacja ww. oświadczenia jest całkowicie dobrowolna, jednakże niezbędna do wykorzystania przez Grupa Wirtualna Polska przesłanego Materiału, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 • Użytkownik w ramach korzystania z Usługi Dajsygnal, na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:
  • przesyłać na podany w serwisie adres poczty elektronicznej Materiały,
  • przesyłać na podany numer telefonu wiadomości SMS/MMS zawierające Materiały,
 • Warunkiem korzystania z usługi Dajsygnal jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi Dajsygnal oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi Dajsygnal polegające na przesyłaniu Materiałów oznacza, iż Użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do przesyłania takich treści oraz jest władny udzielić Grupa Wirtualna Polska określonych w Regulaminie zgód. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie Użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.
 • Przetwarzanie danych podanych przez Użytkownika w ramach Usługi Dajsygnal odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Administratorem zbioru danych osobowych Użytkowników przesyłających Materiały na podany w serwisie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa. Grupa Wirtualna Polska przetwarza dane Użytkowników wyłącznie w celu realizacji Usługi Dajsygnal w tym w szczególności w celu realizacji uprawnień i obowiązków Grupa Wirtualna Polska wynikających z Regulaminu.
 • Użytkownik przysyłając na podany w serwisie adres poczty elektronicznej/numer telefonu określony Materiał wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z Materiału w serwisach wydawanych przez Grupa Wirtualna Polska oraz w serwisach wydawanych przez spółki powiązane z Grupa Wirtualna Polska, w szczególności w serwisach: Sfora.pl, Sfora.biz, Hotmoney.pl, Biztok.pl, Wawalove.pl i Sportfan.pl na poniższych polach eksploatacji:
  • utrwalanie, nagrywanie za pomocą technologii analogowej, cyfrowej lub optycznej, na następujących nośnikach: płyta fotograficzna, fotografia cyfrowa, CD, video CD, CD-I, CD-Plus, improved CD, CD-I music, photo-CD-portfolio, CD-DA, EBG (electronic graphical book), EBXA, CD-Rom, MD, dyski laserowe, karty magnetyczne, DAT, DVD, DCC, fot-CD, CD-Rom-XA, dyskietki, karty pamięci, MOD, MP3, CD-SD, HD-CD, HDTV, mini-dyski, taśmy magnetyczne, kasety, kasety video;
  • korzystanie z Materiałów lub ich fragmentów w ramach reklamy lub promocji (w tym w szczególności wykorzystywanie w materiałach reklamowych, wydawanie i rozpowszechnianie materiałów lub ich elementów jako materiałów reklamowych itp.), niezależnie od formy materiałów reklamowych i ich wielkości, materiałów, z których zostały sporządzone, techniki utrwalania oraz miejsca ekspozycji;
  • przeprowadzanie prezentacji publicznej, w tym w szczególności dla celów marketingowych, promocyjnych, reklamowych, produkcyjnych, artystycznych oraz w celach charytatywnych;
  • zapisywanie lub odtwarzanie w pamięci wszelkich komputerów lub sieci komputerowych (w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet lub baz danych), w tym upublicznianie w sieci Internet, w szczególności poprzez wykorzystywanie lub zapisywanie na stronach www;
  • nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, za pośrednictwem satelity, sieci komputerowych;
  • publiczne wystawianie, odtwarzanie lub wyświetlanie, w szczególności za pośrednictwem TV, sieci Internet, sieci komputerowych lub nośników/środków/urządzeń wskazanych w niniejszym paragrafie;
  • udostępnianie publiczności w sposób umożliwiający nieograniczony dostęp do Materiałów lub ich części w danym czasie lub miejscu, a także przeprowadzanie prezentacji publicznych, również w połączeniu z innymi utworami, dziełami, prezentacjami i/lub produkcjami, w szczególności na nośnikach audiowizualnych lub multimedialnych, za pomocą technik analogowych lub cyfrowych, na ekranach, ekranach video, ekranach plazmowych/lcd/led, projektorach, promieniach laserowych, dla ograniczonej lub nieograniczonej liczby osób;
  • publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp do w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
  • rozpowszechnianie Materiałów bez pośrednictwa egzemplarzy poprzez ich wyświetlanie, publiczne wykonanie, odtwarzanie, wielokrotne nadawanie i reemitowanie w formacie analogowym i cyfrowym w sposób bezprzewodowy (drogą satelitarną, naziemną) i przewodowy, w tym w ramach sieci kablowych (w tym (x)DSL), za pomocą technologii typu SLING (placeshifting), platform cyfrowych, w pasmach kodowanych jak i niekodowanych, dla odbiorców wszelkich systemów odbioru telewizji, zarówno w sposób linearny, jak i nielinearny, w tym także w technologii TV VOD i near-VOD, 3D, HD, pay-per-view, DTO (download-to-own), DVB-H, w sieciach zamkniętych, IPTV;
  • udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym poprzez udostępnianie materiałów w sieciach komputerowych, w tym sieci Internet, z umożliwieniem użytkownikom końcowym sporządzenia odpłatnie lub nieodpłatnie zwielokrotnienia materiałów w pamięci własnego urządzenia końcowego współpracującego z siecią, i dalsze z nich korzystanie, bez względu na technologię przesyłu danych; w tym w szczególności VOD/streaming i download;
  • udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp za pomocą telefonu komórkowego lub innego urządzenia bezprzewodowego (w tym WAP).
  • publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),
  • udzielanie wyłącznych i niewyłącznych licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych, odpłatnie lub nieodpłatnie;
  • tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana, modyfikacja, zmiana układu i wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian i modyfikacji i rozporządzanie takimi zmodyfikowanymi Materiałami oraz korzystanie z takich zmodyfikowanych materiałów w dowolny sposób
  • wykorzystanie Materiału w innym utworze lub dziele, w tym także eksploatacja takiego utworu lub dzieła (zawierającego materiał/jego część/fragment) na polach eksploatacji wymienionych w Regulaminie,
  • eksploatacja na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:
   • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Materiałów - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Materiałów, w tym techniką określoną w niniejszym ustępie, a także drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
   • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiały utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
   • w zakresie rozpowszechniania Materiałów w sposób inny niż określony w tiret drugi - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w szczególności w kinach, telewizji i na nośnikach przeznaczonych do własnego użytku osobistego oraz na innych środkach publicznego udostępniania utworów), w tym również w sieci Internet,
  • eksploatacje na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 86 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (o ile takie prawa występują), tj.:
   • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Materiałów, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
   • w zakresie obrotu egzemplarzami, na których Materiały utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy;
   • w zakresie rozpowszechniania Materiałów w sposób inny niż określony w tiret drugi - nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, chyba że są one dokonywane za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza, a także publicznego udostępniania Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 • Powyższe pola eksploatacji mają zastosowanie do Materiałów jako całości oraz do każdego z elementów/fragmentów/ materiału w zakresie, w jakim specyfika danego Materiału lub jego elementu/fragmentu/ pozwala na eksploatację na danym polu eksploatacji.

 • Grupa Wirtualna Polska jest uprawniona do przerywania Materiałów reklamami i materiałami promocyjnymi, wedle własnego uznania.
 • Grupa Wirtualna Polska przysługuje prawo wykorzystywania Materiałów w celach informacyjnych i promocyjnych.
 • Użytkownik oświadcza, iż władny jest nieodwołalnie udzielić Grupa Wirtualna Polska zgody na wykonywanie przez Grupa Wirtualna Polska autorskich praw osobistych do Materiałów (tj. do całości jak i poszczególnych fragmentów lub części), w tym w szczególności w zakresie:
  • udostępniania Materiałów (oraz poszczególnych ich elementów lub części) anonimowo lub pod oznaczeniem wskazującym uprawnionego – zależnie od potrzeb Grupa Wirtualna Polska lub podmiotów powiązanych z Grupa Wirtualna Polska,
  • ingerowania w formę Materiałów (oraz poszczególnych elementów lub części), nadzoru nad sposobem korzystania z Materiałów (oraz poszczególnych ich elementów lub części), dokonywania według swobodnego uznania Grupa Wirtualna Polska zmian w Materiałach (oraz w poszczególnych elementach lub częściach) – zależnie od potrzeb Grupa Wirtualna Polska lub podmiotów powiązanych z Grupa Wirtualna Polska

  i zgody takiej nieodwołalnie udziela Grupa Wirtualna Polska. Zgoda taka ma charakter nieodwołalny i nie jest ograniczona pod względem przedmiotowym, czasowym, terytorialnym, a także zgoda taka może być przez Grupa Wirtualna Polska przenoszona na osoby trzecie.

 • W przypadku przesłania Materiału zawierającego wizerunek Użytkownika, Użytkownik na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z poźń. zm.) oświadcza, iż wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego w Materiale, poprzez opublikowanie danego Materiału (w części lub w całości) w serwisach wydawanych przez Grupa Wirtualna Polska lub podmioty powiązane z Grupa Wirtualna Polska. Użytkownik oświadcza, iż zgadza się na to, że dany Materiał, w przypadku jego zamieszczenia w ww. serwisie/serwisach może zostać podpisany jego imieniem lub pseudonimem. Zgoda niniejsza obejmuje rozpowszechnianie wizerunku Użytkownika utrwalonego w danym Materiale poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, bez ograniczeń w czasie oraz bez konieczności uzyskania każdorazowej zgody. Użytkownik oświadcza, iż zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu wykorzystania przez Grupa Wirtualna Polska lub podmioty powiązane z Grupa Wirtualna Polska jego wizerunku w sposób wskazany powyżej.
 • W przypadku gdy przesłany Materiał zawiera wizerunek innej osoby niż Użytkownik, Użytkownik przesyłając taki materiał potwierdza, iż uzyskał od tej osoby zgodę na wykorzystanie jej wizerunku w ramach przesłanego Materiału, w tym na wykorzystywanie Materiału przez Grupa Wirtualna Polska lub podmioty powiązane z Grupa Wirtualna Polska zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 • Za skutki działań Użytkownika polegających na przesyłaniu Materiałów, a także za skutki udzielenia Grupa Wirtualna Polska, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, w tym za korzystanie przez Grupa Wirtualna Polska z udzielonych przez Użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód) odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten Użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Grupa Wirtualna Polska z tytułu przesłania przez danego Użytkownika Materiału lub z tytułu udzielenia Grupa Wirtualna Polska, zgodnie z Regulaminem, przez Użytkownika zgód, a także z tytułu korzystania przez Grupa Wirtualna Polska z udzielonych przez Użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), Użytkownik będzie zobowiązany na pierwsze żądanie Grupa Wirtualna Polska lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom.
 • Użytkownik korzystając z Usługi Dajsygnal poprzez przesyłanie Materiałów zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, oraz że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań (zapewnienie legalności działań Użytkownika), jak również jest władny do udzielenia Grupa Wirtualna Polska określonych w Regulaminie zgód, a wykonywanie praw przez Grupa Wirtualna Polska zgodnie z ich zakresem (zakresem zgód) nie naruszy praw osób trzecich. Użytkownik przesyłając Materiał zaświadcza, że zawarte w nim informacje są prawdziwe, aktualne i nie wprowadzają w błąd.
 • Z tytułu korzystania z usługi Dajsygnal Grupa Wirtualna Polska nie pobiera od Użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z usługi Dajsygnal Użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w szczególności za opublikowane w serwisach wydawanych przez Grupa Wirtualna Polska lub spółki powiązane z Grupa Wirtualna Polska Materiałów przesłanych przez użytkownika, jak również za udzielone zgodnie z Regulaminem licencje, zgody i zezwolenia.
 • Korzystanie z Usługi Dajsygnal jest dobrowolne.
 • Każdy Użytkownik Usługi Dajsygnal jest zobowiązany do korzystania z Usługi w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety." Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):
  • przesyłanie Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest przesyłanie Materiałów nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, Materiałów o charakterze pornograficznym, Materiałów pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne),
  • przesyłanie Materiałów zawierających informacje nieprawdziwe, nieaktualne lub wprowadzające w błąd;
  • podszywanie się pod inne osoby,
  • naruszanie tajemnicy korespondencji,
  • przesyłanie Materiałów naruszających w jakikolwiek sposób prawa osób trzecich w szczególności własność intelektualną osób trzecich, w tym prawa autorskie osób trzecich oraz dobra osobiste osób trzecich, w tym także prawo do wizerunku, dobrego imienia, czci,
  • inne zachowanie Użytkownika, w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub szeroko pojętymi zasadami "netykiety", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy Grupa Wirtualna Polska, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych Grupa Wirtualna Polska.
 • Grupa Wirtualna Polska do korzystania z Internetu, w tym Usługi Dajsygnal, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, Grupa Wirtualna Polska zaleca Użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do świadczących tego typu usługi informatyczne.
 • Informacje opisujące funkcjonalności Usługi Dajsygnal dostępne są na stronie http://www. dajsygnal.pl/. Grupa Wirtualna Polska w celu poprawiania jakości Usługi Dajsygnal zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności usługi Dajsygnal bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie Użytkowników.
 • Niezależnie od innych postanowień Regulaminu Grupa Wirtualna Polska nie odpowiada również, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:

  • za niewłaściwy sposób korzystania przez Użytkowników z Usługi Dajsygnal i szkody wynikłe z tego tytułu,
  • za treści przesłane przez Użytkowników i szkody wynikłe z tego tytułu,
  • z tytułu naruszenia przez Użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z Usługi Dajsygnal, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,
  • za autentyczność i aktualność Materiałów przesłanych przez Użytkowników,
  • mając na uwadze darmowy charakter Usługi Dajsygnal, Grupa Wirtualna Polska nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie Usługi Dajsygnal wynikające z działań lub zaniechań osób trzecich, działania siły wyższej, innych zdarzeń, których Grupa Wirtualna Polska nie mogła przewidzieć i którym nie była w stanie zapobiec; Grupa Wirtualna Polska deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania Usługi Dajsygnal nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum.
 • Grupa Wirtualna Polska nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania materiałów przesyłanych przez Użytkowników Usługi poprzez ich umieszczanie na serwerach Grupa Wirtualna Polska. Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo usunięcia w każdej chwili, jak również niepublikowania Materiałów przesłanych przez Użytkowników Usługi, bez jakichkolwiek roszczeń Użytkowników w stosunku do Grupa Wirtualna Polska z tego tytułu, w przypadku naruszenia przepisów prawa lub zasad określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez Grupa Wirtualna Polska prowadzenia Usługi Dajsygnal.
 • Uwagi i zastrzeżenia dotyczące usługi Dajsygnal należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej dajsygnal@dajsygnal.pl lub pisemnie na adres: Grupa Wirtualna Polska Sp. z o.o., Warszawa (kod 02-231), ul. Jutrzenki 177.
 • Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do Grupa Wirtualna Polska uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, Grupa Wirtualna Polska udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem Usługi Dajsygnal,w tym dane dotyczące IP Użytkownika, który przesłał dany materiał, przy czym Grupa Wirtualna Polska działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi Grupa Wirtualna Polska do przekazania takich danych.
 • Regulamin jest dostępny na stronie http://www.dajsygnal.pl/Regulamin.
 • Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Grupa Wirtualna Polska poinformuje Użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje Użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez Użytkownika z usługi po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.